Avoin yliopisto

Yleinen teologia 25 op, Itä-Suomen yliopisto

Kuvaus:

Yleisen teologian perusopinnoissa opiskelija oppii arvioimaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten opiskelija pyrkii omaksumaan keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen käsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekä kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
 • osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
 • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.

Opintojaksot:

 • Uuden testamentin tutkimus 5 op
 • Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
 • Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
 • Johdatus opin historiaan 3 op
 • Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
 • Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
 • Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
 • Moderni uskonnollisuus 3 op

Uuden testamentin tutkimus 5 op

Opiskelija perehdytetään
– Uuden testamentin keskeiseen sisältöön
– tieteellisen Uuden testamentin tutkimuksen olennaisimpiin kysymyksiin
– Uuden testamentin syntyhistoriaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä teologiaan
• Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä
• Luennot (2.periodi, etämahdollisuus), itseopiskelu (oppimistehtävät tai exam-tentti) ympäri vuoden.

Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op

Opintojakson aikana perehdytään
– tieteelliseen kirkkohistorian tutkimukseen ja historiallisiin lähestymistapoihin
– kristinuskon historiaan varhaiskirkon ajoista keskiajan lopulle
• Geneeriset taidot tällä kurssilla ovat: ajattelutaidot, reflektointi
• Itseopiskelu: oppimistehtävät ja tentti eLearn-alustalla ympäri vuoden

Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op

Opintojaksossa perehdytään systemaattisen teologian perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.
• Opiskelija harjaantuu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä ja tunnistamisessa sekä kriittisessä
ajattelussa.
• Itseopiskelu: Kirjatentti (sähköinen tentti Exam-tenttipalvelussa) tai oppimistehtävät (ohjeet ja
palautus kurssin eLearn-alustalla)

Johdatus opin historiaan 3 op

Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle.
• Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia ymmärtää aatehistoriallisia kehityskaaria,
historiallisia aineistoja sekä opillista käsitteistöä ja argumentointia.
• Itseopiskelu: kirjatentti (sähköinen tentti Exam-tenttipalvelussa) tai oppimistehtävät (ohjeet ja
palautus kurssin eLearn-alustalla)

Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op

Opintojakson aikana perehdytään käytännölliseen teologiaan tieteellisenä oppiaineena sekä paneudutaan
uskonnollisuuden luonteeseen ja muutokseen länsimaissa.
• Luennot (1. periodi, luentoja voi seurata verkossa) ja niihin liittyvät tehtävät tai itseopiskelu:
oppimistehtävät. Opintojakso suoritetaan yhtenä 2 op:n kokonaisuutena.

Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op

Opintojakson aikana perehdytään:
– sielunhoidon historiaan ja teologiaan
– sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin
– pastoraalipsykologiaan
• Geneeriset taidot: Etiikka, johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja
kehittäminen.
• Luennot 21 t (4.periodi) ja luennoilla annetut tehtävät sekä yhden opintopisteen verran (27 t)
kirjallisuutta, itsenäistä työskentelyä 33 t tai
Itseopiskelu: Kirjatentti (Exam) 81 t tai oppimistehtävät (Elearn) 81 t

Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op

Opintojakso antaa opiskelijalle perustiedot uskontotieteellisen tutkimuksen lähtökohdista ja historiasta.
• Luentokurssi (2.periodi) tai itseopiskelu: oppimistehtävät tai kirjatentti eLearn -alustalla.

Moderni uskonnollisuus 3 op

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan uskonnon muutoksiin ja erityispiirteisiin modernilla aikakaudella.
• Oppimistehtävät tai kirjatentti eLearn -alustalla

Kohderyhmä:

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on myös hyvä sivuaine moneen tutkintoon. 

Suoritustapa:

Yleistä teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat ja tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori. Opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. 

Opiskelun tukena toimii verkko-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, verkkoluentoja sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Aika ja paikka eivät sido opiskelua, vaan opiskella voit omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua ac-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden.

Opintojaksot ovat suoritettavissa 30.7.2024 asti paitsi Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5op -opintojakso. Kyseisen opintojakson viimeinen verkkotenttipäivä on 23.4.2024, jota ennen opiskelijan on täytynyt palauttaa oppimistehtävät hyväksytysti. Ilmoittautuminen ko. opintojaksolle loppuu  11.4.2024. Muut opintojaksot ovat suoritettavissa vapaasti koko lukuvuoden ajan oppimistehtävillä. Mikäli opiskelija valitsee verkkotenttisuoritustavan, tulee hänen huomioida tietysti opintojaksokohtaiset verkkotenttipäivät. Nuo päivät ilmoitetaan eLearnissa opintojakson oppimisympäristössä. Verkkotentti on paikasta riippumaton ja sen voi suorittaa omalta kotikoneelta annetun ajan puitteissa.
Exam-tentit suoritetaan UEF:n kampuksella Exam-tenttitilassa tai tenttivierailuna toisen korkeakoulun Exam-tenttitilassa.
Täältä löytyvät korkeakoulut, joissa tenttivierailu on mahdollista ja yleisiä ohjeita: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/
Lisää ohjeita tenttivierailuun sekä miten ilmoittaudutaan tenttiin muulle kuin UEF-kampukselle: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCEXAM/Tenttivierailun+ohjeet+opiskelijalle

Hinta:

Opintojen hinta on 15 €/opintopiste. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. 

Ilmoittautuminen:

Voit ilmoittautua opintokokonaisuuteen tai opintojaksoille.  llmoittautuminen tulee ensin tehdä Kauhajoen opistoon ja sen jälkeen avoimen yliopiston opintoihin koulutussuunnittelijan ohjeen mukaan. 

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille seuraavasti; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen ”Muuta tärkeää asiaa” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Lisätiedot:

Kauhajoen opisto
akatemia(at)keo.fi
0400-53 6916